อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
ความงดงามของผีเสื้อและแมลงนานาชนิด ถูกรวบรวมไว้ให้บนพื้นที่ราว 6 ไร่ ของอุทยานผีเสื้อและแมลง กรุงเทพฯ ซึ่งประกอบไปด้วย 4 ส่วนหลักให้เยี่ยมชม คือ 1. ส่วนแนะนำเกี่ยวกับอุทยานผีเสื้อและแมลง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบสัมผัส 2. ห้องมินิเธียเตอร์จัดฉายวิดีทัศน์เรื่องแมลงกับระบบนิเวศ 3. บริเวณนิทรรศการ ห้องเพาะเลี้ยงตัวอ่อนของผีเสื้อและแมลง 4. ตัวอาคารส่วนที่เป็นกรง ภายในโดมขนาดใหญ่สูง 15 เมตร ซึ่งสามารถระบายอากาศได้เนื่องจากใช้วัสดุโปร่งในการก่อสร้าง เป็นส่วนจัดแสดงผีเสื้อกว่า 500 ตัว 20 ชนิด จึงนับเป็นห้องเรียนธรรมชาติ ที่เหมาะแก่การเรียนรู้และ ศึกษาค้นคว้าวิจัย รวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องพันธุ์ผีเสื้อและแมลง ตลอดจนวงจรชีวิต ของผีเสื้อและแมลง

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ
อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ

ทั้งนี้ อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ ตั้งอยู่ในสวนวชิรเบญจทัศหรือสวนรถไฟ เป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกระบบโรงเรียนของกรุงเทพมหานคร และเป็นหนึ่งในกิจกรรมของ “อุทยานการเรียนรู้จตุจักร” ภายในพื้นที่เป้าหมายของการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงสวนสาธารณะทั้ง 3 แห่งเข้าด้วยกัน ได้แก่ สวนจตุจักร สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ และสวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 25 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ให้ “สวนสาธารณะ” เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ในโลกกว้างสำหรับบุคคลทุกเพศทุกวัยได้แทงบอลออนไลน์ตลอดชีวิตโดยไม่จำกัดอยู่เฉพาะภายใน ห้องเรียนเท่านั้น

อุทยานผีเสื้อและแมลงกรุงเทพฯ